Allmänna villkor vid biljettköp

Allmänt

Ticketmaster säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p g a evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören.

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att välja Klarna som betalningsalternativ är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan skall betalas först vid ett senare tillfälle av kund. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Vid val av eBiljett som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. Observera att eBiljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

Service- och distributionsavgifter
Utöver biljettpriset betalar kunden en serviceavgift och i vissa fall även en distributions- och/eller leveransavgift.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Ticketmaster och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Ticketmaster förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Ticketmasters villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Ticketmaster kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Ticketmaster på uppdrag av arrangören biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Ticketmaster sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Allmänna villkor för Ticketmasters tjänster

Allmänt
Ticketmaster förbehåller sig rätten till Tjänsten (Ticketmaster.se) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Ticketmaster. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Ticketmasters tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Ticketmaster.

Laglig användning
Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Ticketmaster. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Ticketmasters villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. Ticketmaster har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Ticketmasters allmänna villkor.

Ansvaret för tjänsten
Ticketmaster tillhandahåller en Internettjänst ("Ticketmaster.se"), där man kan boka och köpa biljetter. När det gäller de faktiska evenemangen, är Ticketmaster endast ett ombud för arenor och arrangörer. Ticketmaster är därför ej ansvarig för genomförandet av evenemangen, eller deras kvalitet och innehåll, och är därmed heller ej ansvarig för eventuell ekonomisk kompensation på grund av t ex inställt evenemang eller andra tillkortakommanden kopplat till evenemangen. Alla frågor eller krav som rör själva evenemanget och dess genomförande skall istället riktas till arenan/arrangören. Mer specifik information om arenan/arrangören och de särskilda villkor som gäller för ett specifikt evenemang ges i villkoren i samband med bokning/köp av biljetter. Ticketmaster ansvarar inte för, och kommer inte att kompensera eventuell förlust som uppkommer på grund av driftsavbrott, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som gör användandet av Ticketmaster.se omöjligt eller svårt.

Immateriella rättigheter
Allt material inom Tjänsten ägs av Ticketmaster och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Ticketmaster eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Ticketmaster. Ticketmaster eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelsplatsen Ticketmaster.se.

Rätten till ändringar
Ticketmaster har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Ticketmaster har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Länkning
Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Ticketmaster ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.