Allmänna villkor vid biljettköp

Allmänt

Ticketmaster Sverige AB
Org.nr: 556401-2887
SE556401288701
Box 12247
102 27 Stockholm
info@ticketmaster.se
säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p g a evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören.

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att välja Klarna som betalningsalternativ är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan ska betalas vid ett senare tillfälle av kund. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Vid val av eBiljett som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. Observera att eBiljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett. Kunden är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid köpet. Vid felaktigt angiven postadress skickas biljetter och Collector Tickets istället via email.

Service- och distributionsavgifter
Utöver biljettpriset betalar kunden en serviceavgift och i vissa fall även en distributions- och/eller leveransavgift.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Ticketmaster och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Ticketmaster förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Ticketmasters villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Ticketmaster kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Ticketmaster på uppdrag av arrangören biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

Angående festivalbiljetter
Biljetter till festivaler säljs endast till hela festivalen och ej till enskilda artister och framträdanden och kan således inte återlösas vid inställda eller förändrade programpunkter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Ticketmaster sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Allmänna villkor för Ticketmasters tjänster

Allmänt
Ticketmaster förbehåller sig rätten till Tjänsten (Ticketmaster.se) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Ticketmaster. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Ticketmasters tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Ticketmaster.

Mitt konto
För att kunna använda Tjänsten måste kunden ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får kunden genom att registrera sig på webbsidan. Kunden är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom kunden blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. Ticketmaster kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt. Vid felaktigt angiven postadress skickas biljetter och Collector Tickets istället som eBiljetter via email.

Mina bokningar
Det är upp till kunden att kontrollera att bokning stämmer (rätt post- och emailadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt arena o s v) och att biljetten kommit kunden tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Laglig användning
Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Ticketmaster. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Ticketmasters villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. Ticketmaster har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Ticketmasters allmänna villkor.

Ansvaret för tjänsten
Ticketmaster tillhandahåller en Internettjänst ("Ticketmaster.se"), där man kan boka och köpa biljetter. När det gäller de faktiska evenemangen, är Ticketmaster endast ett ombud för arenor och arrangörer. Ticketmaster är därför ej ansvarig för genomförandet av evenemangen, eller deras kvalitet och innehåll, och är därmed heller ej ansvarig för eventuell ekonomisk kompensation på grund av t ex inställt evenemang eller andra tillkortakommanden kopplat till evenemangen. Alla frågor eller krav som rör själva evenemanget och dess genomförande skall istället riktas till arenan/arrangören. Mer specifik information om arenan/arrangören och de särskilda villkor som gäller för ett specifikt evenemang ges i villkoren i samband med bokning/köp av biljetter. Ticketmaster ansvarar inte för, och kommer inte att kompensera eventuell förlust som uppkommer på grund av driftsavbrott, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som gör användandet av Ticketmaster.se omöjligt eller svårt.

Immateriella rättigheter
Allt material inom Tjänsten ägs av Ticketmaster och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Ticketmaster eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Ticketmaster. Ticketmaster eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelsplatsen Ticketmaster.se.

Rätten till ändringar
Ticketmaster har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Ticketmaster har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Länkning
Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Ticketmaster ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Din rätt att återköpa - Ticketmasters Fan Guarantee
1.1 Utöver dina rättigheter enligt gällande lag erbjuder Ticketmaster även en unik ”Fan Guarantee” som innebär att du har rätt att återköpa med förbehåll för de begränsningar, allmänna villkor och den skälighetspolicy som beskrivs i punkt 1.3.
1.2 Fan Guarantee gäller endast för biljetter. Det finns dock inget i punkt 1.3 som fråntar dig dina rättigheter enligt gällande lag.
1.3 Du kan inte utnyttja Fan Guarantee för att återköpa biljetter om:
(a) din bokning avser tidigare reserverade biljetter, årskort, abonnemang, VIP-biljetter, loger, Platinumbiljetter, rabatterade biljetter, flerdagarsevenemang eller andra paketeringar. och/eller
(b) du har överlåtit biljetten till en annan person.
(c) bokningen gjordes hos en annan Ticketmaster-distributör än ticketmaster.se eller via vårt Call Center
(d) du köpt biljetten hos arrangörens biljettkassa eller hos ombud.
(e) du använt dig av Klarna som betaltjänst eller om du använt dig av vår bokningstjänst Accept email, där du får ett mail där du slutför bokningen.
(f) bokning görs på biljettsläppsdagen på de allra största evenemangen.
1.4 Du måste göra din Fan Guarantee gällande (”begäran”) inom följande tidsramar:
(a) En begäran måste göras i). inom 24 timmar efter köpet genomfördes ii). senast 14 dagar innan evenemanget (eller början av evenemanget) som bokningen avser. Om du genomförde köpet mindre än 14 dagar före evenemangsdatum (eller startdatum) kan du inte återköpa bokningen.
1.5 För att göra en begäran om att återköpa din bokning - fyll i formuläret på följande adress; www.ticketmaster.se/feature/fanguarantee
1.6 Vi strävar efter att bekräfta mottagandet av din begäran inom tre arbetsdagar samt att behandla begäran inom fem arbetsdagar.
1.7 Fan Guarantee omfattas också av följande begränsningar:
(a) Samtliga biljetter i ordern måste återköpas, det går ej att återköpa enstaka biljetter från en order.
(b) Om din begäran avser återköp av en bokning och biljetterna redan skickats iväg/hämtats ut när du gör din begäran återbetalas inte frakt/portokostnaden samt kostnad för leveranssätt.
(c) Vi kan begära att du returnerar originalbiljetterna till oss innan din begäran kan behandlas och slutföras.
(d) Det finns ett antal evenemang där Fan Guarantee inte gäller. Dessa undantag kommer klargöras i informationen om det specifika evenemanget.
(e) Fan Guarantee omfattas av en ”skälighetspolicy” som innebär att (i) endast en begäran per hushåll per kalendermånad och (ii) endast tre begäranden per hushåll under en tolvmånadersperiod är tillåtet, oavsett om begärandena kan genomföras eller inte.
1.8 Om din begäran kan genomföras och du har rätt till en återbetalning från oss kan det ta upp till 14 dagar för återbetalningen att behandlas. Observera att återbetalningar endast kan ske via den betalningsmetod som användes för ursprungsbokningen och inte via andra betalningsmetoder.
1.9 Du har inte rätt att utnyttja Fan Guarantee om Ticketmaster har skäl att misstänka att
(a) du på något sätt brutit mot villkoren i denna köppolicy och/eller
(b) du agerar på ett bedrägligt sätt och/eller
(c) du agerar på ett sätt som strider mot andemeningen i Fan Guarantee eller bryter mot skälighetspolicyn.

Byte/Uppgradering av biljetter
Ticketmaster erbjuder möjlighet att byta och uppgradera biljetter förutsatt att det finns lediga biljetter vid köptillfället och det är minst 7 dagar kvar till avsett evenemang. Byte/uppgradering kan endast göras mot biljetter till samma eller högre pris till samma evenemang. I vissa fall finns det möjlighet att byta till annan tidpunkt och/eller eventdatum.
Administrationsavgift på 100 SEK tillkommer vid byte av biljetter respektive 50 SEK vid uppgradering av biljetter.

Köpvillkor - Verified Fan
1. För att besluta om din behörighet att inkluderas i urvalsprocessen och slutligen få tillgång till en förköpskod kommer vi att bedöma de uppgifter som du har lämnat till oss. Som en del i bedömningen tillhandahåller vi uppgifterna till en tredje part för att analysera och verifiera kontaktuppgifterna som lämnats. Alla uppgifter som lämnats är din behörighetsdata som kommer att användas för att avgöra om du, enligt vår bedömning, är ett riktigt fan, s.k. "Verified Fan".
2. Vi kommer även att bedöma din behörighetsdata för att avgöra om du kommer försöka köpa biljetter i kommersiellt syfte och/eller på bedräglig grund och/eller om du på annat sätt bryter mot de villkor som gäller detta förköp eller övriga villkor hos Ticketmaster.
3. Vi gör det genom att skapa en profil för dig med hjälp av dina behörighetsuppgifter, enligt vad som anges här, samt eventuella uppgifter från ditt Ticketmaster-konto (om du har ett konto). Bedömningen baseras på ett antal kriterier, inklusive: dina tidigare Ticketmaster-köp samt analys och verifiering av de kontaktuppgifter du lämnat.
4. Utfallet av vår bedömning av din profil kommer att avgöra huruvida du kommer att få tillgång till detta förköp och ingå i urvalsprocessen för förköpskoder.
5. Ticketmaster förbehåller sig rätten att, enligt eget omdöme och helt utan ansvar, när som helst avgöra om du har rätt att ingå i urvalsprocessen för att få tillgång till förköpskoderna eller ej. Vi gör detta för att på bästa sätt erbjuda biljetter till riktiga fans.
6. Vi använder din information i enlighet med vår personuppgiftspolicy. När du registrerar dig samlar vi också information om dig på uppdrag av artistens administration, promotor och skivbolag. Vi kan även dela uppgifterna med dem för att de ska kunna administrera evenemanget och driva marknadsföring enligt deras personuppgiftspolicy.